СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДАНЪЧНИЯ РЕЖИМ НА МЕСТНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА /АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО/ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ /адв. Л. Владикин/