Tрето допълнено и преработено издание на книгата „Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в Европейския съюз“ /адв. Л. Владикин/

Настоящето трето допълнено и преработено издание на книгата „Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в Европейския съюз“ е продиктувано както от големия интерес и изчерпването на първото и второто издание, така и от необходимостта от актуализирането и допълването му, предвид поредицата съществени промени в европейското законодателство и ЗДДС.
Книгата е предназначена както за адвокати, специализирани в областта на данъчното право, така и за общопрактикуващи юристи и икономисти, занимаващи се с данъчна проблематика, и по-специално с данъчно облагане с ДДС на вътреобщностната търговия.

Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в Европейския съюз