Данъчно третиране по ЗДДС на доставките със стоки и услуги между гражданското дружество и участниците в него /адв. Л. Владикин/

Статия ДДС гражданско дружество