Окончателен данък при източника по чл. 37, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ за възнаграждение на чуждестранен адвокат /адв. Л. Владикин/

Окончателен данък при източника