Отговорност на участващите в гражданско дружество лица за задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски /адв. Л. Владикин/

Отговорност на участващите в ДЗЗД за данъчни задължения