адвокат Даниела Донева

e-mail: daniela_doneva@vladikinslavov.com

Позиция: Адвокат

Образование:

  • Нов Български Университет ( 1996 г. – 2001 г.)

Юридически факултет – Магистър по право

Професионален опит:

  • „Адвокатско дружество Владикин, Славов и партньори” (от 08.03.2017 г.) – Адвокат
  • „Адвокатско дружество Владикин, Славов и партньори” (от 08.12.2016 г. до 06.03.2017 г.) – юрисконсулт
  • ТП „ДГС Елин Пелин“  (16.11.2015 г. – 08.12.2016 г.) – юрисконсулт
  • Община Горна Малина (01.11.2013 г. – 16.11.2015 г.) – гл. експерт Европроекти
  • Агенция за недвижими имоти „ Олимп Ю.В. ” (01.09.2004 г. – 01.11.2013 г.) – Мениджър офис България

Области на дейност: Материално и процесуално гражданско право, материално и процесуално административно право, търговско, данъчно, митническо право, обществени поръчки.

Езици: Английски и Руски език

Квалификация:

1. Сертификат на тема: „Новата правна уредба на Обществените поръчки, новият закон за обществени поръчки и правилника по прилагането му. Правила за възлагане. Процедури. Нови формуляри за публикуване в регистъра на обществени поръчки. Нарушения и контрол. Практика на КЗК и ВАС.“;

2. Сертификат на тема: „Планиране по смисъла на ЗОП. Предстоящи промени в Закона за обществени поръчки през 2016 г. Актуални въпроси по обявяване и провеждане на обществените поръчки. Практика на Комисията за зашита на конкуренцията и ВАС по прилагане на ЗОП“;

3. Сертификат на тема: “Закона за обществените поръчки – организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от възложители”;

4. Сертификат на тема: “Въвеждане (Транспортиране) на директивите на ЕС в националното законодателство”;

5. Сертификат на тема: Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика.