адвокат Любомир Владикин

e-mail: liubomir_vladikin@vladikinslavov.com

Позиция: Aдвокат – Управител и основател

Образование:

 • Софийски университет „Св.Климент Охридски” Юридически факултет, Магистър по право, Специализация „Правораздаване“ -1993-1998
 • „Национална Финансово-стопанска гимназия” Специалност-„Счетоводство и контрол” и „Пазарна Икономика” -1988-1993

Квалификации:

 • „Българска Идло Алумни Асоциация“, Курс: Юридически английски език (2013-2014)

Професионален опит:

 • Юрисконсулт- 1998-2001
 • Управляващ съдружник в „Адвокатско дружество Владикин, Славов и партньори“ (от 2005)
 • Лектор на семинари, организирани от САК (2014)

Награди:

 • Адвокат на годината: Национални награди за правосъдие 2017

Членства:

 • International Association of Lawyers
 • Софийска адвокатска колегия

Области на дейност:

 • Данъчно право, Митническо право, Обществени поръчки, Концесии, Инвестиции, Търговско право, Административно право;
 • Процесуално представителство по търговски и административни дела.

Публикации:

 • Трето преработено издание на „Данък върху добавената стойност и акциз при вътрешнообщата търговия в Европейския съюз”, 2014 /адв.Л.Владикин/
 • Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск -/адв.Л.Владикин/
  (сп. Адвокатски преглед, Брой 10,2014 г.)
 • Анализ на разпоредбите с обратно действие на § 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение /адв.Л.Владикин/
  (сп. Адвокатски преглед, Брой 7-8,2014 г.)
 • Приложима ли е разпоредбата на чл. 26, ал. 7 ЗДДФЛ при данъчното облагане на доходите на адвокати /адв.Л.Владикин/
  (сп. Адвокатски преглед, Брой 6,2014 г.)
 • За „задълженията“ на адвокатите и адвокатските дружества по Закона за мерките срещу изпиране на пари, непредвидени в Директива 2005/60/ЕО наЕвропейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. /адв.Л.Владикин/
  (сп. Адвокатски преглед, Брой 11,2011 г.)
 • Прихващане на данъчни задължения (компенсация) /адв.Л.Владикин/
  (сп. Адвокатски преглед, Брой 9-10,2003 г.)
 • Апорт — непарична вноска в капитала на търговско дружество. Същност, предмет, оценка, данъчно облагане с ДДС, данъчна основа на облагаемата доставка/адв.Л.Владикин/
  (сп. Адвокатскипреглед, Брой 3-4,2004 г.)
 • Административно обжалване на ревизионния акт по ДОПК /адв. Л. Владикин/
 • Производство по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски по ДОПК /адв. Л. Владикин/
 • Сравнителен анализ на данъчния режим на местните юридически лица /акционерното дружество/ и юридическите лица с нестопанска цел /адв. Л. Владикин/
 • Цялостно и частично авансово плащане по чл.26, т.7 от ЗДДС /адв. Л. Владикин/
 • Коментар на Закона за корпоративното подоходно облагане /адв. Л. Владикин/

Езици: Английски и Руски език