Дейност на дружеството

 

 • Търговско право – регистрация, пререгистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества. Сделки с търговски предприятия; консултации по всички видове търговски сделки; изготвяне на всички видове търговски договори и участие в преговори; процесуално представителство по дела, свързани с договори и търговски сделки.
 • Права на интелектуалната и индустриална собственост: авторски права, търговски марки, ноу-хау, патенти и други.
 • Право на конкуренцията и антитръстово законодателство.
 • Облигационно право – правни консултации, участие в преговори и изготвяне на всички видове документи / договори, проекти на документи/ във връзка със сключването сделки.
 •  

 • Вещно право – Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове във връзка с придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти;   Справки за правния статут на недвижими имоти, права на трети лица върху тях, проверки за наличие на тежести;  Изготвяне на договори за наем на недвижими имоти;  Разваляне на договори;
 •  

 • Обществени поръчки – консултации, изготвяне на документация за участие и съдействие за участие във всички видове процедури по реда на Закона за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки общствени поръчки.
 •  

 • Административно право – Обжалване на административни актове в това число и наказателни постановления на различни органи (нарушения по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за движение по пътищата, нарушения на данъчно, трудово законодателство и др.).

 • Данъчно и митническо право – обжалване на ревизионни актове, на актове за прихващане, решения и постановления за принудително събиране, консултиране в областта на данъчното планиране.
 • Административен и граждански процес – процесуално представителство пред всички съдебни инстанции и административни и данъчни органи.
 • Арбитраж- процесуално представителство пред Арбитражни съдилища.
 • Абонаментно правно обслужване