Нашите Публикации


В архива на Адвокатско дружество „Владикин, Славов и партньори“ са включени заглавията на разработки и научни публикации на адвокатите – учредители на дружеството, които могат да бъдат предоставени в електронен формат при поискване.

1. Tрето допълнено и преработено издание на книгата „Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в Европейския съюз“ /адв. Л. Владикин/
2. КРИТИКА НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 12.03.2016. НЕДОПУСТИМОСТ НА ГРАЖДАНСКИ ИСК В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. /адв. Л. Владикин/
3. АДМИНИСТРАТИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОННИЯ АКТ ПО ДОПК /адв. Л. Владикин/
4. ПРОИЗВОДСТВО ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПО ДОПК /адв. Л. Владикин/
5. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДАНЪЧНИЯ РЕЖИМ НА МЕСТНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА /АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО/ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ /адв. Л. Владикин/
6. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДАНЪЧНИЯ РЕЖИМ НА МЕСТНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА /АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО/ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ /адв. Л. Владикин/
7. ЦЯЛОСТНО И ЧАСТИЧНО АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО чл.26, т.7 от ЗДДС /адв. Л. Владикин/
8. КОМЕНТАР НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ /адв. Л. Владикин/
9. ПРОСПЕРИТЕТЪТ НА ГЕРМАНСКАТА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ – ПОСТИЖЕНИЕ ЕДИНСТВЕНО НА НЕМСКИЯ ИНЖЕНЕРЕН ГЕНИЙ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНО СЛЕДСТВИЕ НА ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА /адв. П. Славов/
10. Относно специалния режим за касова отчетност по ЗДДС /адв. Л. Владикин/
11. Регистрация по ЗДДС на чуждестранно юридическо лице /адв. Л. Владикин/
12. Окончателен данък при източника по чл. 37, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ за възнаграждение на чуждестранен адвокат /адв. Л. Владикин/
13. Приложима ли е разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ при данъчното облагане на доходите на адвокати /адв. Л. Владикин/
14. Данъчно третиране по ЗДДС на доставките със стоки и услуги между гражданското дружество и участниците в него /адв. Л. Владикин/
15. Отговорност на участващите в гражданско дружество лица за задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски /адв. Л. Владикин/
16. Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск /адв. Л. Владикин/
17. Анализ на разпоредбите на обратно действие на §2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение /адв. Л. Владикин/
18. Процесуално легитимирано ли е гражданско дружество да обжалва постановление за налагане на запор върху банкова сметка или запор върху вземане на трето лице за публични задължения на участник в него? Законосъобразност на обезпечителните мерки. /адв. Л. Владикин/
19. Intra-community triangular transactions in goods
20. Special scheme for cash accounting under the bulgarian vat act
21. The latest amendments to the VAT Act contradict the tax neutrality principle