ПРОИЗВОДСТВО ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПО ДОПК /адв. Л. Владикин/