Адвокатско дружество „Сираков и Сираков“

град Смолян

 

Адвокатско дружество „Сираков и Сираков“ е основано на 08.06.2011 година и е редовно вписано в регистрите на Висшия адвокатски съвет под номер 2600000247 и в Регистър Булстат с ЕИК 176117128. Дружеството се представлява от Управляващите съдружници:

  1. адв. Лилян Йосифов Сираков – юрист с повече от 35 годишен професионален стаж като прокурор, съдия (вкл. председател на Районен и Окръжен съд град Смолян) и адвокат, член на управителните органи на Съюза на съдиите в България (1991-1994 г.) и Съюза на юристите в България (1994-1997 г. и от 2011 г. – досега), Председател на Дружеството на СЮБ в град Смолян (1981-1986 г. и от 2006 г. – досега) председател на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия град Смолян (2010-2013 г.).
  2. адв. Любомир Лилянов Сираков – юрист, натрупал своя стаж като юрисконсулт (2009-2010 г.) и като адвокат (2010 г. – досега).

Основната дейност на дружеството от неговото създаване е свързана с:

  • Текущо правно обслужване на дружества с предмет на дейност – банково дело, строителство, производство и дистрибуция на стоки, изграждане и продажба на недвижими имоти и др., вкл. текущо обслужване на водещи за региона предприятия – производители на стоки и изпълнители на разнообразни видове услуги, както и на клонове на утвърдени банкови институции;
  • Защита и представителство на физическите и юридическите лица пред съд, органи на досъдебното производство, административни органи и служби, във връзка с водени граждански (вкл. изпълнителни) и административни дела; обезпечителни производства;
  • Подготовка и осъществяване на процедури по реда на ЗОЗ, включително и свързани с пристъпвания към изпълнение на заложено имущество;
  • Изпълнение на обществени поръчки във връзка с изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки; консултиране на участници в процедури по възлагане на обществени поръчки в процеса на изготвяне на офертни предложения, вкл. представителство пред КЗК и ВАС;
  • Консултации и представителство на чуждестранни лица във връзка с търговска или инвестиционна дейност в Република България.

Работните езици, ползвани в адвокатското дружество, са Български, Английски, Френски и Руски. Адвокатско дружество „Сираков и Сираков“ непрекъснато инвестира в квалификацията на екипа си от професионалисти. Освен в традиционните семинари, организирани от Висшия адвокатски съвет и от Съюза на юристите в България, адвокатите, работещи в дружеството са лектори или участници на различни форуми, част от които: “Bolstering the business of Liberal Professions”, European Commission, Brussels, April 2014; “The EU directives on fair trial rights in criminal proceedings” (Fair Trails); Съдът на Европейския съюз (CJEU) и Националата юрисдикция – Ролята на адвоката (UIA); FIDIC – „Договорни условия за строителство“, „Решаване на спорове“, „Споразумение Клиент-Консултант“ и др.под.

В стремежа си да развие и обогати професионалното поле на осъществяваната дейност от адвокатското дружество, в периода 2015 – 2016 година Управляващият съдружник адвокат Любомир Сираков защити магистърска степен по Международно спортно право (Global Executive Master in International Sports Law) в Instituto Superior de Derecho & Economía, Мадрид, Испания. Наред с това, той е международен съдия по волейбол и член на Дисциплинарната комисия в Националната съдийска комисия по волейбол, организатор е на редица национални и международни спортни събития, вкл. и Административен директор на проведеното през 2015 г. в България Европейско първенство по волейбол.

Адвокатите, представляващи дружеството, служат и на обществото чрез участието си в различни неправителствени организации и програми за обогатяване и развитие на местни и национални каузи.


ПАРТНЬОРИ